სოციალური პოლიტიკის და

განვითარების ინსტიტუტი

განვითარების პროცესში მოსახლეობის საჭიროებების

და

ინტერესების ინტეგრირება

მდგრადი განვითარების პირობების შექმნა ცოდნის ამაღლების და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მეშვეობით

social policy and development institute