ჩვენი საქმიანობა

სოციალური პოლიტიკის და განვითარების ინსტიტუტის საქმიანობა მოიცავს სხვადასხვა სახის სტრატეგიების, სოციალური პოლიტიკის დოკუმენტების  და საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებას, კვლევებისა და მონიტორინგის განხორციელებას, ინიციატივების ადვოკატირებას და პროგრამების განხორციელებას, რომლებიც ხელს უწყობს საზოგადოებრივ განვითარებას. 

სოციალური პოლიტიკის და განვითარების ინსტიტუტის საქმიანობა ამასთანავე მოიცავს წლების გამოცდილებას უსაფრთხოების სფეროში, კერძოდ კატასტროფის რისკის მართვისა და საგანგებო თუ კრიზისული ვითარების მართვის სისტემებში, ასევე შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. 

დაფუძნების დღიდან განხორციელებულია არაერთი საგანმანათლებლო პროგრამა.