ჩვენ შესახებ

სოციალური პოლიტიკის და განვითარების ინსტიტუტი წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც დაფუძნებული იქნა 2011 წელს საქართველოში.

სოციალური პოლიტიკის და განვითარების ინსტიტუტი განვითარების პროცესში ახდენს ადამიანთა საჭიროებებისა და ინტერესების ინტეგრირებას, ფასეულობების, ცოდნის და უნარ-ჩვევების გათვალისწინებით, რაც დადებით ზეგავლენას ახდენს საზოგადოებაზე.